fbpx

Fotograf Johny Kristensen

Handelsbetingelser

Alt det med småt og de generelle betingelser for alle aftaler 

lavet med Fotograf Johny Kristensen kan du læse om her.

Enhver udarbejdelse og levering af fotografisk materiale fra Fotograf Johny Kristensen, CVR-nr.: 35697799, (herefter benævnt ”FJK”) sker på grundlag af disse handelsbetingelser, der er bindende for alle aftaler imellem parterne. Såfremt aftalen indgås mellem FJK og fx et reklamebureau på vegne af en endelig slutmodtager, gælder disse handelsbetingelser i forhold til øvrige involverede parter. Henvisningen til ”Køber” omfatter således reklamebureauer, forsikringsselskaber, slutmodtagere og eventuelle øvrige, som modtager materiale fra FJK.


Aftaleindgåelse
FJK bliver tidligst forpligtet ved fremsendelse af ordrebekræftelse til Køber, og FJK er således berettiget til at tilbagekalde eventuelle fremsatte erklæringer, afgivne tilbud og lignende, indtil ordrebekræftelsen er kommet til Købers kundskab.


Priser
Alle priser, som fremgår af FJKs hjemmeside, johnykristensen.dk, er dagspriser. De oplyste priser er inklusive moms, medmindre andet fremgår. FJK forbeholder sig retten til at vedtage ændringer i priserne på hjemmesiden uden varsel. Prisændringerne omfatter i så fald kun aftaler, som indgås efter, at prisændringen er vedtaget og fremgår af hjemmesiden.

Forud for indgåelse af aftale oplyser FJK den anslåede pris på det beskrevne arbejde. Hvis dette accepteres af Køber, er aftalen endelig og bindende.


Prisen er eksklusive betaling for arbejde, der påløber som følge af, at det materiale, som Køber har leveret, er ufuldkomment eller mangelfuldt, og eksklusive betaling for overarbejde, som påløber som følge af, at arbejdet skal udføres hurtigere end sædvanligt.


Såfremt der i forbindelse med fotograferingen eller efterfølgende indgås aftale om FJKs levering af yderligere arbejde, fotomateriale eller lignende, er FJK til enhver tid berettiget til at kræve yderligere betaling for det arbejde, som ikke er omfattet af den anslåede pris, der blev oplyst forud for fotograferingen. FJK vil i så fald komme med et estimat på den ekstra betaling. Hvis Køberen accepterer dette, er FJK berettiget til at fakturere for det yderligere arbejde.


Leveringsbetingelser
FJK oplyser som udgangspunkt i forbindelse med aftaleindgåelsen, hvornår Køber kan forvente at fotografering gennemføres samt hvornår herefter, det bestilte produkt vil blive leveret. Det meddelte tidspunkt er kun bindende for FJK, såfremt det er aftalt skriftligt, at der er tale om et fast leveringstidspunkt, og såfremt Køber har gjort FJK opmærksom på, at det er væsentligt for Køber, at leveringen sker til dette tidspunkt.


Medmindre andet er angivet, er den forventede leveringstid inden for 10 hverdage efter, at fotograferingen er gennemført.

I tilfælde af, at leveringen forsinkes, og at forsinkelsen skyldes FJKs forhold, oplyser FJK dette til Køber. FJK har intet ansvar for forsinkelse i mindre end 30 dage. Såfremt forsinkelsen overstiger dette, er Køber berettiget til at få et afslag i prisen på for den del af leverancen, som er forsinket. Køber er ikke berettiget til at hæve aftalen eller afvise at modtage leverancen.


Betalingsbetingelser
Køber er forpligtet til at betale i henhold til udstedt faktura. 

Betaling kan ske kontant, ved indbetaling på bankkonto: (Sparrekassen af Danmark, reg.nr. 9070 konto 1633007655) med angivelse af fakturanummer. 


Ved udenlandsk overførsel anvendes IBAN: DK3390701633007655 SWIFT: VRAADK21.

Betaling netto 4 dage. Ved betaling efter forfald tilskrives rente, som angivet på den udstedte faktura, samt gebyrer i overensstemmelse med rentelovens regler. Hvis betaling ikke modtages rettidigt, må Køber forvente, at der indledes rykkerprocedure.


Køber er uberettiget til at gennemføre ensidig modregning i fakturakrav.


Mangler ved produkt
I forbindelse med FJKs fotografering indhentes Købes mundtlige godkendelse/accept af de optagede billeder. Denne godkendelse/accept er bindende for Køber og kan ikke tilbagekaldes efter, at FJK har forladt lokationen for fotograferingen.

Køber er uberettiget til at afvise et produkt, som Køber er utilfreds med. Såfremt Køber mener, at det leverede produkt ikke er tilfredsstillende, er FJK berettiget til at foretage tilretninger uden, at Køber kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. FJK er ligeledes berettiget til at gennemføre en omfotografering, men ikke forpligtet. Køber kan derfor ikke kræve omfotografering efterfølgende, når Køber har godkendt billederne til fotograferingen.


Såfremt det er aftalt mellem parterne, at FJK skal levere redigering af billederne, herunder retouchering og korrektur, er FJK berettiget til at foretage afhjælpning, såfremt Køber mener, at der er mangler ved det leverede produkt. Køber skal tåle mindst to forsøg på afhjælpning, før Køber er berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.


Ansvarsbegrænsning
FJK er ikke ansvarlig for Købers direkte eller indirekte tab som følge af forsinkelse af levering eller mangler ved produktet. FJK kan ikke holdes erstatningsansvarlig for tab i forbindelse med skader eller uheld, som opstår i forbindelse med fotografering, herunder ved tingsskade, personskade eller driftstab som følge heraf.


Ophavsret, rettigheder til billeder og ejendomsforbehold
FJKs produkter og billeder, udkast til billeder, layouts, design og lignende, tilhører FJK og kan ikke uden skriftlig godkendelse overdrages til tredjemand, herunder ved salg, gave, eller ved overdragelse i forbindelse med konkurs eller rekonstruktion.

Køber er berettiget til at anvende billederne i henhold til den aftale, som er indgået med FJK, herunder fremkalde, genanvende og kopiere billederne, som Køber ønsker. Køber er kun berettiget til at anvende billederne i den kontekst, som de er udarbejdet til.


FJK har intet ansvar for Købers manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af billeder, produktmærker, forretningskendetegn eller andre rettigheder, som tilhører tredjemand. Bliver FJK ansvarlig over for tredjemand for krænkelse af dennes rettigheder som følge af Købers forhold, er Køber forpligtet til at holde FJK skadesløs for et sådant ansvar.


FJK beholder ejendomsretten over de leverede billeder, indtil Køber har betalt i henhold til aftalen. Såfremt Køber ikke betaler rettidigt, kan FJK således kræve, at Køber uden ugrundet ophold sletter de produkter, som er leveret af FJK. FJK er ligeledes berettiget til at afskære Købers adgang til billederne, indtil betaling er modtaget rettidigt.


Lovvalg og voldgift
Eventuelle tvister, som opstår vedrørende leverancer fra FJK, skal afgøres efter dansk rets regler og med værneting ved Retten i Aalborg.


Opdateret 15.feb.2022