Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Herunder kan du læse de handelsbetingelser, som er gældende ved bestilling, køb og betaling af fotografiske ydelser hos Fotograf Johny Kristensen. Enhver levering fra Johny Kristensen sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle leverancer mellem parterne.

Priser

Alle oplyste priser er dagspriser. Fotograf Johny Kristensen forbeholder sig retten til med 14 dages varsel at ændre prislister. Alle angivne priser er inklusive moms medmindre andet er særskilt oplyst.

Eventuelle priser på Fotograf Johny Kristensens hjemmeside er alene vejledende – de er at opfatte som en opfodring til at gøre tilbud.

Den oplyste pris er eksklusiv arbejde, som påfølger som følge af, at det materiale, som Køber har leveret, er mangelfuldt, overarbejde, som påløber som følge af, at arbejdet skal udføres hurtigere end sædvanligt eller opbevaring af færdig arbejde for Køber.

Såfremt der i tiden frem til levering indtræder stigninger på mere end 10 % i produktions- og leveringsomkostningerne samt i leverandørers priser, er Fotograf Johny Kristensen berettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger.

Betaling

Betaling kan ske kontant eller ved bankoverførsel til Spar Nord Bank A/S / Reg.nr. 9314 / Kontonr. 4584105580 Betaling skal ske på dagen for fotografering, medmindre andet er særskilt aftalt.

Ved forsinket betaling beregnes rente i henhold til Renteloven med nationalbankens til enhver tid værende officielle udlånsrente.

Køber er ikke berettiget til at foretage modregning i vederlaget med krav hidrørende fra andre retsforhold, og Køber kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.

Leveringstid

Fotograf Johny Kristensen bestræber sig altid på at levere på det meddelte tidspunkt. Det skal dog bemærkes, at ethvert af Fotograf Johny Kristensen meddelt leveringstidspunkt er anslået efter bedste skøn og ikke bindende for Fotograf Johny Kristensen, medmindre det skriftligt er aftalt, at der er tale om en fast leveringstid for hele leveringen eller dele heraf.

Medmindre andet er angivet, er den forventede leveringstid inden for 10 hverdage. Ved fotografering aftales levering inden fotografering sessionen.

Reklamation

Fotograf Johny Kristensen yder i henhold til købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadatoen på fejl og mangler ved det leverede. Fotograf Johny Kristensen hæfter alene for oprindelige mangler. Såfremt Køber konstaterer mangler, skal Køber snarest og inden rimelig tid efter, at den oprindelige mangel er kommet til Købers kundskab, skriftligt reklamere til Fotograf Johny Kristensen med en udspecificering af de mangler, der gøres gældende. Ikke-rettidig reklamation medfører bortfald af retten til at gøre mangler gældende.

Fotograf Johny Kristensen er ikke ansvarlig for mangler, der begrundes i uenighed omkring beskæring, valg af lys samt kunstnerisk stil i øvrigt., medmindre forholdene markant afviger fra Fotograf Johny Kristensens viste eksempler på hjemmesiden.

Ansvarsfraskrivelse og garanti

Fotograf Johny Kristensens ansvarsbegrænsning efter dette afsnit indskrænker ikke de forpligtelser eller ansvar, der måtte følge af præceptiv lovgivning.

Fotograf Johny Kristensen hæfter ikke, uanset på hvilket grundlag et krav rejses eller graden af uagtsomhed, ikke for indirekte tab og følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af goodwill og lign. Fotograf Johny Kristensens ansvar for et ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til 25 % af det beløb, Køber har erlagt for del af leverancen, hvorpå kravet baseres. Uanset størrelsen af vederlaget for leveringen, er Fotograf Johny Kristensens samlede erstatningsansvar beløbsmæssigt maksimeret til kr. 10.000,00.

Fortrydelsesret

Fotograf Johny Kristensen yder fortrydelsesret på ydelser, såfremt en eventuel fortrydelse meddeles Fotograf Johny Kristensen senest 24 timer efter aftalens indgåelse. Ved senere aflysning forbeholdes retten til at fremsende faktura på det fulde aftalte beløb.

Ved bestilling af print af billeder og øvrige fotoprodukter, er den afgivne bestilling bindende, idet fremstilling af fotoprodukter går i gang umiddelbart efter at bestilling er modtaget. Der ydes ikke fortrydelsesret ved bestilling af print af billeder og øvrige fotoprodukter.

Rettigheder

Fotograf Johny Kristensen har ophavsretten til det materiale, som frembringes som led i enhver levering, der foretages af Fotograf Johny Kristensen. Lov om ophavsret finder i øvrigt anvendelse.

Forbehold for ændringer

Fotograf Johny Kristensen forbeholder sig ret til at ændre og opdatere nærværende betingelser. Gældende betingelser kan til enhver tid findes på www.johnykristensen.dk

Produkter

Følgende produkter føres af Fotograf Johny Kristensen