Persondata Politik // GDPR

Introduktion

Baggrund

Fotograf Johny Kristensen CVR 3569 7799 (i det følgende fotografen), behandler personoplysninger i henhold til EU’s databeskyttelsesforordning. 

Vores databehandling sker med hjemmel i databeskyttelsesforodningen.

I nærværende politik, som er udarbejdet for at beskytte personoplysninger, redegøres for, hvordan fotografen opfylder forpligtelserne i medfør af databeskyttelsesforordningen.

I nærværende politik redegøres for hvordan fotografen indsamler og behandler personoplysninger. Herunder redegøres for formålet med behandlingen, hvor længe behandlingen varer, og hvordan oplysningerne benyttes.

Endvidere redegøres for hvad vi gør for at beskytte dine personoplysninger, ligesom du får oplyst hvilke rettigheder du har i forhold til dine personoplysninger vi behandler og hvordan du kommer i kontakt med os.

Ved yderligere spørgsmål er du velkommen til at rette henvendelse til os ved at sende en e-mail til mail@johnykristensen.dk

Begreber

Databeskyttelsesforordningen benytter en række begreber, hvis betydning også gælder for nærværende politik, hvorfor disse begreber kort introduceres herunder:

Personoplysning: Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (”den registrerede”). Dette gælder uanset format. 

En identificerbar person er en person som kan identificeres i kombination med andre oplysninger (direkte eller indirekte), som eksempel kan nævnes navn, ID-nummer m.v.

Behandling: enhver aktivitet eller række af aktiviteter som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for.

Dataansvarlig: Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, en institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af oplysninger.

Den dataansvarlige har hovedansvaret for grundprincipperne i persondataforordningen overholdes, herunder at der bliver udvist den fornødne dataansvarlighed, at databehandlingen er lovlig, herunder at der er den fornødne behandlingshjemmel, og at du er tilstrækkelig informeret omkring din rettighed og sikkerhed, herunder at fotografen overholder oplysningsforpligtelser og indsigtsrettigheder over dig som den registrerede samt sikre passende tekniske foranstaltninger og passende sikkerhed.

Den dataansvarlige sørger desuden for indberetning af eventuelle brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet indenfor 72 timer og sikre indgåelse af databehandleraftaler med eventuelle databehandlere og tilsyn med databehandlere.

Data i virksomheden Fotograf Johny Kristensen sker kun efter instruktion fra den dataansvarlige.

Databehandler: En fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarligs vegne.

Tredjepart: Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, institution eller organ, som ikke er den registrerede, den dataansvarlige, databehandler eller de personer, der under den dataansvarliges eller databehandlers direkte ansvar er bemyndiget til at behandle personoplysningerne.

Persondatabegivenhed: En sikkerhedsbegivenhed, der fører en ulovlig eller utilsigtet destruktion, tab eller ændring eller uautoriseret offentliggørelse eller uautoriseret adgang til de overførte, oplagrede eller på anden måde behandlede personoplysninger.

Ændring af politik til beskyttelse af persondata

Fotografen forbeholder sig retten til at ændre nærværende politik for beskyttelse af personoplysninger.

Nærværende politik er senest opdateret april 2019.

Fotograf Johny Kristensen behandling af persondata

Kategorier af personoplysninger

Fotografen kan behandle følsomme personoplysninger om dig, navnlig når du er kunde hos os. Personfølsomme oplysninger behandles dog kun, hvis der er et sagligt formål bag behandlingen, herunder hvis der er nødvendigt for at varetage dine interesser på behørigt vis i forbindelse med at vi løser en sag for dig. Bemærk, at behandlingen skal have et retsgrundlag for at være lovligt. Behandling herudover vil, henset til at personfølsomme oplysninger fortjener en særlig beskyttelse, kræve dit udtrykkelige samtykke hertil.

Formål samt retsgrundlag for persondatabehandling

Det primære formål med behandling af dine personfølsomme oplysninger er at gøre det muligt for fotografen at opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde, samt overholde dokumentationskrav ifølge lov, som eksempel herpå kan nævnes SKATS krav til bogholderi og regnskab samt dokumentationskrav i henhold til hvidvaskningsloven. Nedenfor kan du se en beskrivelse af vores forskellige typer behandling af dine personoplysninger samt retsgrundlaget hertil.

 

Kategorier af personoplysninger

Fotografen kan behandle følsomme personoplysninger om dig, navnlig når du er kunde hos os. Personfølsomme oplysninger behandles dog kun, hvis der er et sagligt formål bag behandlingen, herunder hvis der er nødvendigt for at varetage dine interesser på behørigt vis i forbindelse med at vi løser en sag for dig. Bemærk, at behandlingen skal have et retsgrundlag for at være lovligt. Behandling herudover vil, henset til at personfølsomme oplysninger fortjener en særlig beskyttelse, kræve dit udtrykkelige samtykke hertil.

Formål samt retsgrundlag for persondatabehandling

Det primære formål med behandling af dine personfølsomme oplysninger er at gøre det muligt for Fotografen at opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde, samt overholde dokumentationskrav ifølge lov, som eksempel herpå kan nævnes SKATS krav til bogholderi og regnskab samt dokumentationskrav i henhold til hvidvaskningsloven. Nedenfor kan du se en beskrivelse af vores forskellige typer behandling af dine personoplysninger samt retsgrundlaget hertil.

Kategori Formål Retsgrundlag
Person- og kontaktoplysninger Nødvendig for vores sagsbehandling og opfølgning af det arbejde vi udfører for dig. Behandling er nødvendig for at leve op til aftalen med dig, herunder for at vi kan opfylde de forpligtelser vi har over for dig som kunde.
Person- og kontaktoplysninger For at kunne holde kontakten med dig med heynsyn til besvarelse af spørgsmål m.v. Behandlingen er nødvendig for at leve op til aftalen med dig.
Person- og kontaktoplysninger For at kunne overholde lovbestemte krav, såsom Hvidvaskning loven m.m. Behandlingen er nødvendig for at virksomheden kan overholde sine lovbestemte forpligtelser.
Person- og kontaktoplysninger Til fakturering og bogholderiet Behandlingen er nødvendig for at leve op til aftalen med dig og for at opfylde de forpligtelser vi har som virksomhed i medfør af lov.
Person- og kontaktoplysninger For at varetage en betalingsaftale vi har indgået Behandlingen er nødvendig for at virksomheden kan leve op til den aftale vi har med dig.
Person- og kontaktoplysninger For at håndtere klagesager og krav om erstatning Behandlingen er saglig begrundet af hensyn til berettiget interesser.
Enhedsoplysninger Indsamling sker i forhold til at udvikle vores hjemmeside, således at denne bliver mere brugervenlig og effektiv for vores besøgende kunder.Indsamling af data kan også ske for varetage din bestilte opgave eller forespørgsel Behandlingen er retfærdiggjort af hensynet til at effektivisere, forbedre og forenkle virksomheden hjemmesiden, således at vores kunder får størst udbytte af hjemmesiden som muligt.Behandling sker i så fald for at varetage dine interesser som kunde.

Overførsel af personoplysninger

Fotografen bestræber sig efter kun at behandle dine personoplysninger inden for EU/EØS. Vi prøver derfor kun at indgå Databehandleraftaler med EU/EØS leverandør.

Som eksempel kan nævnes at fotografen kan behandle dine oplysninger i følgende programmer. Behandlingen vil være nødvendig for varetagelsen af din opgave alt afhængig af opgavetypen.

– Google Drev Business (indsamling af relevante bilag)

– Google Drev Business –  Webmail

– Dinero (reabs proggnskram)

Fotografen overfører ikke dine persondata til et land uden for EU/EØS ud over, hvad der er angivet nedenfor. Hvis Persondata overføres til et land uden for EU/EØS, vil fotografen tage nødvendige forholdsregler for at sikre, at oplysningerne forbliver beskyttet og at behandlingen sker på lovligvis i henhold til persondataforordningen.

Google Analytics tracker trafikken på vores hjemmeside. Dine oplysninger er beskyttet gennem Googles forbindelse til EU-US Privacy Shield. 

Fotografen videregiver alene oplysninger til tredjepart såfremt dette sker for at varetage dine interesser under den pågældende sagsbehandling eller såfremt en lovmæssig forpligtelse gør dette påkrævet. Dine persondata vil ikke på anden vis blive overført eller solgt til tredjepart.

Dine rettigheder

Når Fotografen behandler dine personlige oplysninger, har du visse lovfæstede rettigheder, for så vidt angår dine personoplysninger, og du kan være med til at sætte rammerne for fotografen behandling af dine persondata, og hvad der gemmes. For at gøre brug af disse rettigheder skal du henvende dig skriftligt. Anmodningen skal være underskrevet af dig personligt, og sendes til den postadresse, der er angivet til sidst i nærværende politik.

Fotografen prøver at sikre dine personoplysninger på bedste vis. Fotografen sikkerhedsrutiner opdateres løbende i takt med den tekniske udvikling. Fotografen har dokumenterede rutiner vedrørende brugerintegritet, tilgængelighed af oplysninger og fortrolighed i henhold til gældende lovgivning.

Bevarelse og rydning

Dine persondata gemmes kun af Fotografen i den periode, der er nødvendig for at tjene de formål, som dataene blev indsamlet til, eller så længe fotografen har en lovmæssig forpligtelse til at bevare dine persondata, eller såfremt Fotografen finder det påkrævet ud fra en retlig og saglig interesse, f.eks. for i imødegå en senere erstatningssag eller anden juridisk proces. Derefter vil dine persondata blive slettet. Der er virksomhedens generelle politik ikke at opbevare personoplysninger længere end højst nødvendigt.

Brug af cookies

Fotografen kan gøre brug af cookies-lignende teknikker til at levere visse funktioner på hjemmesiden www.johnykristensen.dk Informationerne kan også bruges til at forbedre vores hjemmeside med henblik på, at levere en bedre og mere personlig service.

CookieTypeVarighedBeskrivelse
_fbp02 monthsThis cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website.
_ga02 yearsThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, camapign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assigns a randoly generated number to identify unique visitors.
_gat_gtag_UA_20266746_101 minuteGoogle uses this cookie to distinguish users.
_gid01 dayThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the wbsite is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages viisted in an anonymous form.
catAccCookies01 month
cookielawinfo-checkbox-necessary011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-non-necessary011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Non Necessary".
et_pb_ab_view_page_9626050 years ago
fr12 monthsThe cookie is set by Facebook to show relevant advertisments to the users and measure and improve the advertisements. The cookie also tracks the behavior of the user across the web on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.
test_cookie011 months
viewed_cookie_policy011 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

Kontakt

Spørgsmål og andre henvendelser kan fremsendes til

Fotograf Johny Kristensen

E-mail: Mail@johnykristensen.dk

www.johnykristensen.dk

CVR: 3569 7799

Telefon: 21430311

 

Kontakt

Om I levere en service eller et produkt, vil jeg gerne lave billeder til jeres virksomhed der fortæller jeres historie.

 

Fang mig i kontakt feltet eller direkte på 21430311.

Bare skriv

Hold dig ikke tilbage intet er for små eller dumt at spørge om, så bare send mig en besked!

Ps. Jeg er ofte ude, så en besked er lækker at modtage, så vender jeg tilbage snarest 🙂

2 + 13 =